สรุปรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ

สรุปรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ประเภท การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1

Using parabolic troughs include light for producing solar water herter

 

ฟิสิกส์

น.ส.สุวารินทร์ พิมพ์พงษ์

น.ส.จิรัฐิพร โลมาสา

น.ส.พรรษชล คํามุข

ครูชํานาญ เพริดพราว

ครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง

 

เหรียญเงิน

 

ประเภท บรรยาย

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของถ่านซังข้าวโพด เคมี

น.ส.ธัญญารัตน์ ยินดี

น.ส.พิชญา ศิริ

น.ส.อธิชา งอกคํา

ครูดลนภา พรรื่นเริง

เหรียญทองแดง

 

2 การนําเซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโนตบุคสองระบบ ฟิสิกส์

น.ส.กิ่งแก้ว หลักหนองบัว

น.ส.ณัฏฐณิชา ประดับศิลป์

น.ส.ภัทรียาภา แสนอินทร์

ครูวิฑูรย์ พลแสน

ครูชํานาญ เพริดพราว

 

เหรียญเงิน

 

3 บ้านสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

นายปรพิพัฒน์ แก่นพุฒ

นายวัชรินทร์ เวียงนนท์

น.ส.พัชรดา ปิ่นใจ

ครูกิริยา ทิพมาตย์

ครูธวัชชัย สังขฤกษ์

เหรียญทอง

 

4

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกกล้วยดิบในการกําจัดเชื้อราเขียวในก้อน

 

 

ชีววิทยา

น.ส.ชลิดา แสนสุขน.ส.วศินี โพสาราชน.ส.อัญชลีกร บุญรักษา

 

ครูวิยะดา สิริอมตธรรม

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

 

ประเภทโปสเตอร์

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1 เครื่องปัตหยากไย่อัตโนมัติ ฟิสิกส์

น.ส.ธัญชนก ทองชัย

น.ส.ปารียา เตโชจิตร

น.ส.วรัญญา แก้วบุตรดา

ครูบุษกร เสโนฤทธิ์

ครูวิฑูรย์ พลแสน

เหรียญเงิน

 

2 เตาเผาขยะมูลฝอยลดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์

วิทยาศาสตร์

โลกและ สิ่งแวดล้อม

 

นายมินทร์ธาดา ศรีทองแท น.ส.ชญาดา ไชยรบ น.ส.รุจิรา สุขจิตร ครูพิศมัย พานโฮม

เหรียญเงิน

 

3

การออกแบบลวดลายผ้าโดยใช้ สามเหลี่ยมปาสคาล

 

คณิตศาสตร์

นายจิรเมธ กาสินพิลา นายธนกร อรุณวิ่ง

นายรัฐวิชญ์ อยู่พันธ์

 

ครูรพีพร สุรารักษ์

นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์

เหรียญทอง

รองชนะเลิศลําดับที่ 2

 

4 ปืนผสมเกสรเมล่อน ชีววิทยา

น.ส.ธมลวรรณ สุรเสียง

น.ส.นารีรัตน์ หงส์แพงจิตร

น.ส.ปาลิตา วิชัย

 

ครูกัลยารัตน์ นาคีย์ครูนันทิยา เชื้อคําฮด

เหรียญทอง

รองชนะเลิศลําดับที่ 1

 

5 ถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว เคมี

น.ส.ธัญญพร สาขามุละ

น.ส.ภัทรวดี ศรีจําพลังน.ส.สุพิชชา ช่างสอน

ครูดลนภา พรรื่นเริง

ครูวิยะดา สิริอมตธรรม

 

เหรียญทอง

ชนะเลิศ(โล่รางวัล)