ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)