วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าวทั้งหมด...........


 

4 ธ.ค.2563 การแข่งขันกีฬาภายใน พระเกี้ยวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

31 ต.ค. 63 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมเดินขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน

23 ต.ค. 63 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสัการะแด่รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิ

23 ต.ค. 63 นักเรียนห้องพิเศษฯ ม.4-6 ร่วมทำบุญและทำจิตอาสา ณ วัดป่าศรีสว่าง

22 ต.ค. 63 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมรัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15 ม.ค. 63 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

4-5 ม.ค 63กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ำใจให้น้อง ม.3 ติวฟรี O-NET ประจำปี 2562

2 ธ.ค.2562 การแข่งขันกีฬาภายใน พระเกี้ยวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

20-22 พ.ย 2562 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมพาพันธ์2562 

9 ม.ค.2562 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

4 ม.ค.2562 พิธีเปิดค่ายจุดประกายความฝันจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 12 

 

 

 กิจกรรมทั้งหมด..........

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ หอประชุมชมพูชานัย
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00

ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่1(Portfolio) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 132 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1 ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระว่างวันที่ 28-30ม.ค.62 ณ โรงเรียนกาฬสนธ์ุพิทยาสรรพ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการโต้วาทีภาษาไทยกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีภาษาไทยทางด้านกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 2 รายการ รางวัลเหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี