วิสัยทัศน์ : องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั้งหมด...........

 


 

15 ม.ค. 63 การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562

4-5 ม.ค 63กิจกรรมพระเกี้ยวน้อยปันน้ำใจให้น้อง ม.3 ติวฟรี O-NET ประจำปี 2562

2 ธ.ค.2562 การแข่งขันกีฬาภายใน พระเกี้ยวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562

20-22 พ.ย 2562 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมพาพันธ์2562 

9 ม.ค.2562 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

4 ม.ค.2562 พิธีเปิดค่ายจุดประกายความฝันจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 12 

 23 พ.ย.2561 การแข่งขันกีฬาภายใน พระเกี้ยวน้อยเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561

5 พ.ย.2561 การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

 22 ต.ค.2561 พิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะแด่ ร.5

 10 ส.ค.2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 28 ก.ค.2561 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและบริจาคโลหิต 

 14 มิ.ย.2561 พิธีประดับพระเกี้ยว รุ่นที่ 22 และพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 

 23 ต.ค.2560 พิธีวางพวงมาลา แด่ ร.5

 20 ต.ค.2560 พิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะแด่ ร.5

 26 มิ.ย.2560 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 22 มิ.ย.2560 พิธีมอบพระเกี้ยวและไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

 16-17 มิ.ย.2560 การปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

 1 มิ.ย.2560 พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 กิจกรรมทั้งหมด..........

 

 

 

 

 

ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่1(Portfolio) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 132 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1 ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระว่างวันที่ 28-30ม.ค.62 ณ โรงเรียนกาฬสนธ์ุพิทยาสรรพ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการโต้วาทีภาษาไทยกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันการโต้วาทีภาษาไทยทางด้านกฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 2 รายการ รางวัลเหรียญทอง 11 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี