กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf
2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542.pdf
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2)พ.ศ.2545.pdf
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)พ.ศ.2553.pdf
5. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4)พ.ศ.2562.pdf
6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิกา.pdf
7. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิกา.pdf
8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิกา.pdf
9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.pdf
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.pdf
11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.pdf
12. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.pdf
13. พรบ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545.pdf
14. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540และที่แก้.pdf
15. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546.pdf
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริห.pdf
17. พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf