คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 

ดร.ไพบูลย์ สุรารักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

 

 

นายพงษ์ขจร บุญพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

 

นายปรเมศว์ นิ่มมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ