คณะผู้บริหาร

 
ว่าที่ ร.ต.ดร. สุกิจ ศรีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

ดร.ไพบูลย์ สุรารักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

นายพงษ์ขจร บุญพงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ

 

นายปรเมศว์ นิ่มมา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการ
นายอธิวัฒน์ วงษาไชย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ