คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คำสั่งปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับจังหวัด)