คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คำสั่งปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหลังเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 

คุมสอบห้องเรียนพิเศษ วันที่ 7/3/2565

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 209/2564 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับจังหวัด)