คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คำสั่งปีการศึกษา 2565

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนโครงการทดสอบความรู้เคมีนานาชาติประจำปี 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรับน้อง ต้นกล้า ต. อ. ประจำปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมค่าย 1 (สอวน.) วิชาชีววิทยา

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจวัดแววความสามารถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบหลังเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

 

คำสั่งปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค 

คุมสอบห้องเรียนพิเศษ วันที่ 7/3/2565

คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 209/2564 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียนใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 (ระดับจังหวัด)