ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเบียบผู้บริหารโรงเรียนสว่างศึกษา

นายประมวล อุปพงษ์ ป.ป. , พ.ม.
ตำแหน่ง ครูใหญ่
พ.ศ. 2500 – 2506

 

นายนิรัตน์ วิภาวิน ป.ป. , พ.ม. , ศศ.บ.
ตำแหน่ง ครู่ใหญ่, อาจารย์ใหญ๋, ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2506 – 2529

 

นายบุญธรรม กัลยาบาล พ.ม. , กศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2529 – 2533

 

นายสมบูรณ์ ลาดศิลา ค.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2533 – 2534

 

นายบุญเลิศ สาขามุละ ค.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2534 – 2535

 

นายแสง ชานัย กศ.บ. , ศศ.ม.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2535 – 2541

 

นายวันชัย วิเศษโพธิศรี กศ.บ. , ค.ม.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2541 – 2542

 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายวันชัย วิเศษโพธิศรี กศ.บ. , ค.ม.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2541 – 2542

 

นายประทวน วิไลศิลป์ กศ.บ.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2547 – 2548

 

นายเลอพงษ์ อุทธา กศ.บ. , กศ.ม.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2548 – 2555

 

ว่าที่ ร.ต. ชัยเดช บุญรักษา กศ.บ. , กศ..ม.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2555 – 2559

 

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม ค.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., ศษ.ด.
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน