ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร  โรงเรียนสว่างศึกษา

พ.ศ. 2500 - 2506  นายประมวล  อุปพงษ์    ป.ป. , พ.ม.   ครูใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2529 - 2533  นายบุญธรรม  กัลยาบาล   พ.ม. , กศ.บ.  
                                ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2534 - 2535  นายบุญเลิศ  สาขามุละ     ค.บ.    ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2541 - 2542  นายวันชัย  วิเศษโพธิศรี   กศ.บ. , ค.ม.  
                                ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2506 - 2512  นายนิรัตน์  วิภาวิน    ป.ป. , พ.ม.    ครูใหญ่
พ.ศ. 2513 - 2521  นายนิรัตน์  วิภาวิน     ป.ป. , พ.ม.    อาจารย์ใหญ
พ.ศ. 2521 - 2529  นายนิรัตน์ วิภาวิน     ป.ป. , พ.ม. ,  ผู้อำนวยการ
                                                                 ศศ.บ.
 
 
  
 
 

 

พ.ศ. 2533 - 2534  นายสมบูรณ์  ลาดศิลา        ค.บ.                
                                ผู้อำนวยการ
 
 
 

 

 
 
พ.ศ. 2535 - 2541  นายแสง  ชานัย   กศ.บ. , ศศ.ม.   ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหาร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2542 - 2547  ดร.วันชัย  วิเศษโพธิศรี     กศ.บ. , ค.ม. , Ed.D.                                   ผู้อำนวยการ
 
  
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2548 - 2555  นายเลอพงษ์  อุทธา  กศ.บ. , กศ.ม.  ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 

 

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  ว่าที่  ร.ต.ดร.สุกิจ ศรีพรหม   ค.บ., ศษ.บ., ศศ.ม., ศษ.ด. ผู้อำนวยการ 
 
 
 

 

 

 
 

พ.ศ. 2547 - 2548  นายประทวน  วิไลศิลป์   กศ.บ.   ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2555 - 2559  ว่าที่  ร.ต. ชัยเดช  บุญรักษา       กศ.บ. , กศ..ม.                                  ผู้อำนวยการ