สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์


พระเกี้ยว

อักษรย่อ

ต.อ.

เอกลักษณ์

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

คติธรรม

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

อัตลักษณ์

ต.อ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู ค่าสีมาตรฐาน : #ff6699

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน

1 มิถุนายน 2542

เพลงประจำโรงเรียน

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน