แจ้งประกาศผลสอบ MEDIA KIDS AWARD …

0
📣ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
📌จ้งประกาศผลสอบ MEDIA KIDS AWARD 2021 รอบที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 4
🎯สอบรอบที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14:20-15:10 น.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ลำดับ คะแนน Media Kids รอบที่ 3ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ชื่อ-นามสกุล ห้อง คะแบน (40คะแนน) 36 6/1 6/2 32 31 30 8 29 6/13 6/1 6/1 6/1 6/12 6/13 29 10 28 25 11 นายวรเศรษฐ เนตรถาวร นางสาวกันติชา พงศ์พิพัฒน์สกุล นางสาวณัฐพร จันทบุตร นายกฤติพงศ์ โพธิ์ศรี นางสาวพิมท์มาดา จันทะเนตร นางสาวนวินตา สานุศิลป์ นางสาวจารวี จันทร์โคตร นางสาวญาตานภัส รัฐไสย นางสาวทีพยดา ทำโทม นายพบธรรม ฟองขน นายสุรนาท พงสัชูตา 12 นางสาวปรียานุช นามแสน 13 นายณัฏธพัชร เลาวกุล 14 นางสาววิชชุดา คำภูแสน 15 นางสาวศสิวิมล 16 นางสาวกัญญาภัค นามเดช 17 นางสาวธัญสิริ ศรีแก้ว ฤทธิธรรม นายสถิตพล อ่อนมิ่ง นางสาวชลดา 24 23 6/13 6/1 6/4 22 21 21 20 6/13 6/14 6/2 6/17 6/3 6/3 18 18 18 19 20 17 11 6/2 6/2 6/1 ขาดสอบ ขาดสอบ"
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
แชร์ :

แสดงความคิดเห็น