ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์

0
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (I New Gen Award 2021) เนื่องในงานนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 -2565 “THAILAND INVENTORS DAY 2021-2022” จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จัดระหว่างวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่
1.โครงงานการออกแบบลายผ้าครามด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างชิ้นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายนวมินทร์ ยาปัญยะ
2. นางสาวพลอยชมพู ศรีลาพัฒน์
3. นางสาวภัทรพรรณ คิดโสดา
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. ครูรพีพร สุรารักษ์
2. ครูชนาพร ดาโอภา
2.โครงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสมการพาราเมตริกโดยใช้โปรแกรม “GeoGebra” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มอาหาร
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายชุมพล ผิวบุญเรือง
2. นางสาวขวัญจิรา ราชกรม
3. นางสาวณิชาภัทร โคกสี
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. ครูวัชระ เหมือนสวัสดิ์
2. ครูรพีพร สุรารักษ์
3. โครงงาน “ตู้เลี้ยงปลาอัตโนมัติ”ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา
กลุ่มเกษตร
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายกฤษฏิ์กลวัชร ยี่สุ่นแซม
2. นายอภิเดช ปุราชกา
3.นายธเนศ สรรพสิทธิ์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี
2. นางสาวเรืองริน สินธุระวิทย์
4. โครงงานการออกแบบนวัตกรรมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดง เพื่อการอนุบาลลูกปลากัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเกษตร
ผู้จัดทำโครงงาน
1. นายปิยภัทร สุรารักษ์
2. นายศิวกร สุภาพักตร์
3. นางสาวปริยากร หมื่นแก้ว
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นายสถาพร สุติบุตร
2. นางสาวดลนภา พรรื่นเริง

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น