ผู้เขียน webmaster-tune

Uncategorized
0

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป คู่มือการบริหารงานกิจการนักเ…

Uncategorized
0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พรบ.…