เอกสารวิชาการ

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (27 พฤษภาคม 2565)

Excel

PDF

ตารางเรียน/ตารางสอน

เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอน

ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark

เอกสาร/แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

ใบกิจกรรมที่ 1

ใบกิจกรรมที่ 2

ใบกิจกรรมที่ 3

ใบกิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์คุณลักษณะฯ + การอ่านฯ